STTHỌ VÀ TÊN GVNĂM SINHTRÌNH ĐỘ CMCHỨC VỤGHI CHÚ 
1NGUYỄN NGỌC THỦY 1974CĐSPTHTT  
2NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG                        1977ĐHSPANGV - CTCĐ  
3TRẦN THỊ THU THƯƠNG1983CĐSPTHGV  
4NGUYỄN THỊ THANH  HUYỀN                                     1979ĐHSPTHGV  
5VŨ THỊ DUNG1980ĐHSPTHGV  
6TRẦN THỊ TƯƠI1967CĐSPTHGV  
7NGUYỄN THỊ HẠ1972CĐSPTHGV  
8BÙI THỊ MINH TÂM1983CĐSPTHGV  
9PHẠM THỊ NHẪN1969CĐSPTHGV  
10TÔ THỊ ÁNH HỒNG1979CĐSPTHGV