QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Các

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-TH&THCS  ngày     tháng 5 năm 2019

của Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Các)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng áp dụng

 1. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Các.
 2. Quy chế này áp dụng cho các tổ chức và cá nhân của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Các.

Điều 2.  Vị trí:

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Các là cơ sở giáo dục đặt trên đị bàn xã Đông Các trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng, có tài khoản và con dấu riêng.

Điều 3.  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp Tiểu học và cấp THCS do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục Tiểu học và THCStreen đị bàn xã Đông Các theo chỉ đạo của ban chỉ đạo phổ cập giáo dục của địa phương.

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

8. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Các  có cơ cấu tổ chức bảo đảm các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định trong Điều lệ trường tiểu học và Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học quy mô của trường bao gồm:

          1.  Hội đồng trường (tổ chức và hoạt động theo Điều 20 - Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT).

          2.  Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng: Theo bổ nhiệm của UBND huyện, trước mắt có 01 phó hiệu trưởng phụ trách trường02 phó hiệu trưởng, từng bước tham mưu kiện toàn, luân chuyển đảm bảo số lượng theo hạng trường.

          3. Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng:

          + Tổ 1,2,3

          + Tổ 4,5

          + Tổ Khoa học tự nhiên.

          + Tổ Khoa học xã hội.

          + Tổ văn phòng.

 1. Lớp học:

a) Học sinh được tổ chức theo lớp. Mỗi lớp có lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó do tập thể lớp bầu ra vào đầu mỗi năm học;

  b) Mỗi lớp ở cấp Tiểu học có không quá 35 học sinh; mỗi lớp ở cấp THCS có không quá 45 học sinh;

5. Tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể:

+ Chi bộ Đảng nhà trường trực thuộc Đảng bộ xã Đông Các  ; Đảng ủy xã Đông Các  trực tiếp lãnh đạo chi bộ nhà trường.

+ Công đoàn nhà trường trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện, Chi Đoàn thanh niên trực thuộc BCH Đoàn xã Đông Các , các tổ chức trong nhà trường hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.

6.  Hội đồng thi đua và khen thưởng; Hội đồng kỷ luật và các hội đồng tư vấn khác do Hiệu trưởng thành lập theo yêu cầu cụ thể của từng công việc.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng ( Phó hiệu trưởng phụ trách trường):

Hiệu trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn được quy đinh tại khoản 5 điều 20 Điều lệ trưởng Tiểu học và khoản 1 điều 19 Điều lệ trường trung học cơ sở cụ thể như sau:

a.  Phụ trách chung. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp, điều phối công việc giữa các Phó hiệu trưởng để đảm bảo đúng chức trách thẩm quyền.

       b.  Phụ trách các lĩnh vực công tác cụ thể sau:

          + Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên;

          + Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học; quản lý tổ chức bộ máy của nhà trường;

          + Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh; chỉ đạo quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên; chỉ đạo quản lý và tổ chức giáo dục học sinh. Tiếp nhận học sinh chuyển trường;

          + Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường; chủ tài khoản, công tác kế hoạch, tài vụ, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản và sửa chữa; ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học;

          + Công tác đối ngoại của nhà trường và phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài nhà trường;

          + Công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; thi đua khen thưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên và học sinh. Xếp loại đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên; tuyển sinh tuyển dụng, hội đồng xét lương. Công tác phòng, chống tham những, tiêu cực, lãng phí;

          + Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó hiệu trưởng khi được đề nghị hoặc xét thấy cần thiết. Những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của các Phó hiệu trưởng và những công việc khác mà Hiệu trưởng thấy cần phải trực tiếp giải quyết;

          + Chỉ đạo và phối hợp với các tổ chức: Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Đội thiếu niên tiền phong.

          + Trực tiếp phụ trách các tổ: Khoa học xã hội và tổ Văn phòng.

          + Quản lý, tổ chức, giáo dục học sinh, đánh giá xét duyệt kết quả hạnh kiểm, học lực của học sinh khối 6 đến 9.

          + Trưởng Ban biên tập trang web của nhà trường; Phụ trách công tác chủ nhiệm.

 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại khoản 3 điều 21 Điều lệ trưởng Tiểu học và khoản 2 điều 19 Điều lệ trường trung học cơ sở cụ thể như sau:

Phó hiệu trưởng 1: Phụ trách chuyên môn cấp tiểu học và những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Phó hiệu trưởng 2: Phụ trách chuyên môn cấp trung học cơ sở và những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chuyên môn:

 1. Tổ chuyên môn có cơ cấu, tổ chức được quy định tại Điều 18 điều lệ trường tiểu học và điều 16 điều lệ trường THCS thực hiện nhữn nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

  b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;

  c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;

  d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

2. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

3. Tổ trưởng tổ chuyên môn có nhiệm vụ:

a) Điều hành các hoạt động chung của tổ theo kế hoạch, theo chỉ đạo của hiệu trưởng;

b) Chủ trì các cuộc họp tổ theo lịch trong thời khoá biểu và nội dung chỉ đạo của Hiệu trưởng.

c) Kiểm tra và ký duyệt giáo án của giáo viên vào cuộc họp tổ nhóm chuyên môn hàng tuần.

d) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ phó và cùng tổ phó dự giờ tất cả giáo viên trong tổ.

4. Tổ phó tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ do tổ trưởng phân công;

Điều 7. Tổ văn phòng

Cơ cấu, tổ chức của tổ văn phòng được quy đinh tại điều 19 Điều lệ trưởng tiểu học và điều 17 Điều lệ trường THCS.

Điều 8. Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ( sau đây gọi là Tổng phụ trách Đội) thực hiện nhiệm cụ sau:

- Căn cứ vào những hướng dẫn của Hội đồng đội và kế hoạch năm, tháng của nhà trường, của chi đoàn để xây dựng kế hoạch hoạt động của đội, công khai kế hoạch hoạt động tháng, tuần và kết quả chấm điểm, xếp loại tại bảng tin nhà trường vào tuần 1 hàng tháng.

          - Trực tiếp tổ chức triển khai kế hoạch công tác Đội và các nội dung đã được tập huấn tới giáo viên, ban chỉ huy Liên Đội và chịu trách nhiệm trước nhà trường về việc tổ chức các hoạt động thi đua, hội thi các cấp của Liên Đội. Tổng kết các chặng thi đua, học kỳ và năm học. Đề xuất việc khen thưởng những tấm gương điển hình của tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua (Chịu trách nhiệm chính về thành tích thi đua của các lớp, cá nhân Đội viên).

          - Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận, tổ chức đoàn thể trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực tuần và đoàn thể ngoài xã hội để giáo dục đạo đức cho các em. Tổ chức các hoạt động vui chơi, phong trào van hóa văn nghệ thể dục thể thao, tham gia tích cực vào phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          - Tổ chức giờ chào cờ đầu tuần, múa hát, thể dục giữa giờ, các hoạt động vui chơi khác cho học sinh trong trường;  Tổ chức cho học sinh ôn bài đầu giờ, kiểm tra, đánh giá hoạt động ôn bài đầu giờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp tại lớp theo lịch hàng tuần; Phối hợp với giáo viên trực tuần tổ chức các hoạt động theo kế hoạch và kiểm tra, đánh giá hoạt động của các lớp.

          - Chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của nhà trường, tài sản trang bị cho hoạt động công tác Đội theo biên bản bàn giao.

          - Tổ chức các đợt vận động quyên góp quỹ, kế hoạch nhỏ để xây dựng quỹ hỗ trợ hoạt động đội, thăm hỏi giúp đỡ Đội viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường Xanh- Sạch- Đẹp.

          - Thực hiện nghiêm túc những quy định về các loại sổ sách liên đội, chi đội. Mở sổ theo dõi học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để theo dõi và đề xuất với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm trong việc giúp đỡ về tinh thần và vật chất. Thực hiện tốt công tác bàn giao và tiếp nhận học sinh với địa phương trước và sau khi nghỉ hè.

          - Mở sổ giao ban và thực hiện giao ban cuối tuần với giáo viên trực tuần, ban chỉ huy Liên Đội làm cơ sở cho Giáo viên trực tuần nhận xét vào tiết chào cờ đầu tuần sau. Khi cần thiết đề xuất và mời BGH, GVCN toàn trường cùng họp giao ban.

          - Xây dựng quy định và hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá (tính bằng điểm và xếp loại) việc thực hiện các nội dung các quy định về hoạt động công tác Đội, các phong trào thi đua của Đội, cuối tháng có tổng hợp xếp thứ tự, xếp loại thi đua lớp, trên cơ sở xếp loại chi Đội đề xuất xếp loại giáo viên chủ nhiệm về công tác Đội để Hiệu trưởng phê duyệt. Đảm bảo phòng Đội luôn gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ và trang trí theo đúng quy định, hướng dẫn của Hội đồng Đội và phòng GD-ĐT. Tổng phụ trách Đội thường trực và làm việc hàng ngày tại phòng Đội. Khi đi công tác vắng phải báo cáo rõ lí do.

Điều 9. Thư ký hội đồng trường, hội đồng sư phạm

- Viết biên bản các buổi họp hội đồng, họp liên tịch. Trong biên bản cần nêu rõ, đầy đủ các ý kiến đóng góp xây dựng để hoàn thành nghị quyết của cuộc họp. Thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của hiệu trưởng.

          - Phụ trách công tác thống kê, kế hoạch.

          - Chuẩn bị tài liệu (nếu có) cấp phát cho các buổi họp. Thực hiện các công việc hướng dẫn của hiệu trưởng.

Điều 10. Giáo viên

 1. Giáo viên tiểu học có chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại chương IV Điều lệ trường tiểu học ( Từ điều 33 đến điều 39).
 2. Giáo viên trung học có chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại chương IV Điều lệ trường trung học cơ sở ( Từ điều 30 đến điều 36).

Điều 11. Học sinh

 1. Học sinh tiểu học được quy định tại chương V Điều lệ trường tiểu học ( Từ điều 40 đến điều 44)
 2. Học sinh THCS được quy định tại chương V Điều lệ trường trung học cơ sở ( Từ điều 37 đến điều 42)

 

Chương III

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHONG, LỀ LỐI LÀM VIỆC

Điều 12. Về tư cách tác phong:

Cán bộ giáo viên, nhân viên trường Tiểu học và trung học cơ sở Đông Các phải:

          - Luôn giữ gìn tư cách tác phong sư phạm ở mọi nơi, mọi lúc, thực hiện nói và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

          - Giữ gìn đoàn kết nội bộ, không bè phái chia rẽ tập thể, tôn trọng và giúp đỡ đồng nghiệp, thương yêu, đối xử công bằng với học sinh, tuyệt đối không xúc phạm học sinh dưới mọi hình thức, có ý thức, trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn, tận tụy và sáng tạo trong lao động sư phạm.

          - Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không rượu chè bê tha, không bài bạc hoặc tham gia các hoạt động tiêu cực của xã hội. Luôn giữ gìn phong cách nhà giáo. Không nghe hoặc trả lời điện thoại khi đang giảng dạy và đang thực hiện các nhiệm vụ giáo dục.

          - Có trang phục đứng đắn, mẫu mực, phù hợp khi lên lớp. Trong quan hệ giao tiếp phải đúng mực, đối với đồng nghiệp phải chân thành, đối với nhân dân phải ân cần lịch sự, đối với học sinh tận tụy chu đáo.

          - Trang phục trong các ngày Lễ, Hội ngày chào cờ đầu tuần theo quy định của nhà trường.

Điều 13. Về chế độ làm việc và hội họp:

1.  Chế độ làm việc:

          - Ban Giám Hiệu, nhân viên văn phòng: Làm việc theo giờ hành chính.

          - Nhân viên văn phòng: kết hợp với giáo viên trực ban để trực cơ quan hàng ngày. Thực hiện công tác vệ sinh và chuẩn bị nước uống, các điều kiện làm việc kiện khác tại khu Hiệu bộ.

          - Tổng phụ trách đội, giáo viên trực ban: Có mặt tại trường từ khi trống báo hoạt động đầu giờ cho đến khi kết thúc buổi học để triển khai, duy trì, kiểm tra các nề nếp hoạt động.

          - Giáo viên chủ nhiệm: Chịu trách nhiệm về nề nếp của lớp, cần tăng cường và phát huy tính chủ động, tích cực trong vai trò tự quản của học sinh. Lớp nào nề nếp không tốt yêu cầu tăng cường thời gian trực tiếp chỉ đạo lớp.

          - Giáo viên bộ môn: Đến sớm 5 phút so với tiết dạy để chuẩn bị TBDH trước khi lên lớp.

          Yêu cầu: Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

          - Thực hiện nghiêm túc chức trách nhiệm vụ của giáo viên được qui định tại Luật giáo dục và Điều lệ nhà trường. Chấp hành sự phân công và các quyết định của Ban Giám hiệu nhà trường, chịu sự kiểm tra của Ban giám hiệu, của tổ chuyên môn và ngành cấp trên.

          - Lên lớp, dự họp và tham gia các hoạt động tập thể đúng giờ không đi muộn về sớm, thực hiện đầy đủ các buổi dạy, tiết dạy theo thời khoá biểu, lịch báo giảng.

          - Không tự ý bỏ giờ, đổi giờ.

          - Thực hiện nghiêm túc qui định nghỉ ốm, nghỉ việc riêng và nghỉ phép: Bản thân ốm hoặc con ốm thì được nghỉ có viết giấy xin phép trình bày rõ lý do và có giấy chứng nhận của cơ quan y tế.

          2 Chế độ sinh hoạt hội họp:

          - Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức mỗi năm một lần vào đầu năm học.

          - Hội đồng sư phạm mỗi tháng họp một lần: Tuần 1 hàng tháng

          - Tổ chuyên môn mỗi tháng họp 02 lần: Vào tuần 01 và 03 hàng tháng, các tuần 2 ,4 Sinh hoạt chuyên đề.

          - Họp tổ chức Đoàn thể ( 01 lần/ tháng): Tuần 2 hàng Tháng

          - Tổ chủ nhiệm mỗi tháng họp một lần, họp đột xuất khi có việc cần thiết.

          - Hội đồng thi đua khen thưởng họp cuối học kỳ I và họp cuối năm học.

          ( Ngoài ra có thể họp đột xuất khi có yêu cầu của công việc).

          - Hội đồng trường họp 02 lần/Năm học.

          - Họp giao ban: Thành phần gồm BGH, tổ trưởng CM, tổ VP, CTCĐ, Bí thư Đoàn, TPT, thư ký HĐ vào tuần cuối hàng tháng (Giao cho Phó hiệu trưởng bố trí TKB để họp giao ban vào sáng thứ 6 hàng tuần).

          (Các cuộc họp để triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết hoặc họp để giải quyết những công việc cấp bách của trường thì không nằm trong quy định điều này).

          Điều 14. Giáo viên bộ môn

          - Thực hiện nghiêm chỉnh và có chất lượng nhiệm vụ giảng dạy giáo dục toàn diện cho học sinh; Giảng dạy, kiểm tra đánh giá đúng và đủ chương trình nội dung kế hoạch giáo dục, soạn bài chấm bài đầy đủ, có đồ dùng dạy học, quản lý chu đáo học sinh trong mọi hoạt động học tập, rèn luyện ở trong trường học.

          - Thực hiện đầy đủ qui chế chuyên môn, về hồ sơ quy định, quy chế đánh giá xếp loại học sinh theo qui định của bộ GD&ĐT. Chữ viết, lời nói của giáo viên phải rõ ràng chuẩn mực để học sinh học tập noi theo.

          - Tích cực nghiên cứu thực hiện chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Báo cáo kịp thời những diễn biến khó khăn trong việc thực hiện quy chế, thực hiện nhiệm vụ được giao.

          - Xuất trình đầy đủ và đúng thời gian các loại hồ sơ, sổ sách chuyên môn khi được thông báo kiểm tra.

          Điều 15. Giáo viên chủ nhiệm.

          - Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chủ nhiệm lớp. Tích cực liên hệ trao đổi với phụ huynh học sinh, với ban đại diện họi cha mẹ học sinh nắm vững điều kiện hoàn cảnh của từng học sinh để có biện pháp phối hợp giáo dục phù hợp.

          - Đảm bảo hồ sơ quy định. Thực hiện quy chế đánh giá xếp loại học sinh theo qui định của bộ GD&ĐT.

          - Tham gia quản lý đầy đủ, nghiêm túc các buổi lao động vệ sinh theo kế hoạch nhà trường, quản lý tốt học sinh, đảm bảo an toàn lao động, tránh tai nạn trong lao động.

          - Phối hợp chặt chẽ công tác chủ nhiệm với công tác phụ trách Đội, để thực hiện tốt công tác nề nếp hàng ngày ở lớp mình chủ nhiệm. Tích cực tham gia hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên, tham gia các công tác xã hội hoá giáo dục khi được phân công.

Điều 16. Nhân viên

 1. Nhân viên Kế toán:

          + Lập dự toán, quyết toán, lập báo cáo, quản lý hồ sơ tài chính theo quy định của  Luật kế toán.

          + Thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ Tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ và các văn bản khác theo quy định.

          + Thực hiện đúng các yêu cầu về thu, chi của nhà trường kịp thời, chính xác và đạt hiệu quả tốt nhất.

          + Vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, mỗi quý, phải báo cáo đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động thu, chi của các loại quỹ cho Hiệu trưởng, nếu ngày cuối tháng là chủ nhật phải báo cáo trước đó 1 ngày. Báo cáo tài chính cuối năm phải thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT.

          + Thực hiện công khai tài chính theo quy định.

          + Là thành viên của tổ kiểm kê tài sản của trường

          + Mỗi tuần được nghỉ một ngày vào thứ 7 hằng tuần.

2.  Nhân viên Văn thư:

          + Thường xuyên kiểm tra, cập nhật sĩ số HS hàng tuần; Ngày 20 hằng tháng báo cáo danh sách học sinh bỏ học, chuyển đi, chuyển đến cho Hiệu trưởng.

          + Quản lý hồ sơ GV, HS, sổ điểm, sổ đầu bài và các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường theo quy định.

          + Tiếp nhận, xử lý, chuyển công văn; Sắp xếp, lưu trữ các loại hồ sơ một cách có khoa học.

          + Quản lý tốt khuôn dấu nhà trường, đóng dấu kịp thời các văn bản; Bảo đảm đúng nguyên tắc, có hiệu quả trong việc sử dụng khuôn dấu.

          + Có ý thức tham mưu với Hiệu trưởng về công tác văn thư – lưu trữ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hoạt động giáo dục của nhà trường.

          + Chấp hành các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

          + Phát hành các biểu mẫu báo cáo nội bộ, tiếp nhận, xử lý và báo cáo Hiệu trưởng đúng thời gian qui định.

          + Sắp xếp gọn gàng, ngăn lắp nơi làm việc, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.

          + Mỗi tuần được nghỉ 1 ngày vào thứ 7.

3. Nhân viên thư viện:

          + Cập nhật, quản lý các loại hồ sơ thư viện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục.

          + Bảo quản toàn bộ SGK dùng chung, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo chí, tài liệu … theo quy định đối với cán bộ thư viện.

          + Sắp xếp sách và các vật dụng trong phòng thư viện có khoa học, giúp cho người đọc dễ lấy, dễ tìm, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh học đường.

          + Làm tốt công tác bạn đọc, phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện công tác giới thiệu sách theo chủ đề, xây dựng tủ sách của trường ngày càng phong phú.

          + Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường.

          + Thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên trong nhà trường thực hiện tốt công việc được giao.

          + Mỗi tuần được nghỉ một ngày vào thứ 7 hằng tuần.

          3. Nhân viên Thủ quỹ:   

          + Thực hiện việc thu, chi, tạm ứng các khoản theo chỉ đạo của Hiệu trưởng

          + Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo Hiệu trưởng vào chiều ngày 28 hàng tháng (riêng tháng 2 vào ngày 26)

          + Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt, các hồ sơ theo dõi quỹ

          + Khi phát hiện vụ việc có ảnh hưởng thiệt hại đến Tiền mặt phải báo cáo trực tiếp với Hiệu trưởng.

          + Trừ khi có yêu cầu của Hiệu trưởng, thủ quỹ không được uỷ quyền cho người nào khác thực hiện công việc của mình.

          + Mỗi tuần được nghỉ 01 ngày không trùng với nhân viên kế toán.

4. Nhân viên phụ trách thiết bị (kiêm nhiệm)

          + Quản lý, tiếp nhận và bảo quản tài sản, trang thiết bị dạy học của trường

          + Cập nhật các loại hồ sơ sổ sách quản lý, theo dõi tình hình sử dụng ĐDDH và tình hình hoạt động của các phòng chức năng.

          + Thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống điện của trường, phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.

          + Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng về việc tổ chức quản lý, mua sắm bổ sung các thiết bị, ĐDDH trên cơ sở định mức kinh phí cho phép, phục vụ có hiệu quả hoạt động dạy học.

          + Báo cáo, đề xuất với Hiệu trưởng có biện pháp xử lý các trường hợp hư hao, mất mát tài sản của nhà trường.

          + Thực hiện các điều động của lãnh đạo nhà trường, phối hợp với các thành viên khác trong trường thực hiện các nhiệm vụ được giao.

          5. Nhân viên Y tế học đường: ( Kiêm nhiệm)

          - Có đủ hồ sơ theo yêu cầu. Lập sổ theo dõi khám chữa bệnh cho học sinh và cán bộ viên chức nhà trường. Xây dựng kế hoạch khám bệnh định kỳ cho học sinh; kế hoạch tuyên truyền về phòng chống các dịch bệnh.

          - Phối hợp cùng chi hội chữ thập đỏ để xây dựng kế hoạch chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bị khuyết tật hoặc có bệnh hiểm nghèo.

          - Thường trực ở phòng trực Y tế để giải quyết và xử lý các trường hợp tai nạn, thương tích bất thường xảy ra.

          - Tham mưu đề xuất với nhà trường kế hoạch mua bổ sung tài sản, mua bổ sung thuốc, bông băng… để phục vụ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

          - Phụ trách công tác vệ sinh môi trường, kiểm tra đánh giá vệ sinh trường theo chuẩn y tế. Phối hợp với cán bộ phụ trách CSVC, lao động đề xuất tổ chức lao động để đảm bảo môi trường luôn Xanh- Sạch- Đẹp.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Điều 16. Quy định về kỷ luật lao động

 1. Cán bộ giáo viên, nhân viên được nghỉ làm việc theo quy định tại điều 111, điều 115, điều 116 – Bộ luật lao động 2012.
 2.  Trường hợp nghỉ ốm phải điều trị tại viện tại Bệnh viện, giáo viên phải có đơn xin nghỉ và gửi sổ báo giảng, giáo án ( Trường hợp không đi được thì gửi qua đồng nghiệp hoặc thân nhân gia đình gửi đến). Thực hiện việc thanh toán theo chế độ Bảo hiểm.
 3. Nghỉ việc riêng: Cán bộ giáo viên, nhân viên có việc riêng cần thiết phải nghỉ làm việc ( Không thuộc các trường hợp được nghỉ theo quy định của luật lao động) thì phải thực hiện nghiêm túc các quy định sau:
 • Phải được sự đồng ý của hiệu trưởng ( phải viết giấy xin phép được hiệu trưởng ký duyệt; phải báo cáo tổ trưởng chuyên môn để phối hợp giải quyết)
 • Phải tự bố trí sắp xếp chuyên môn hợp lý;
 • Mỗi lần không được nghỉ quá 02 ngày ( nếu quá 02 ngày phải được sự đồng ý của chủ tịch UBND huyện Đông Hưng)
 • Mỗi kỳ không được nghỉ quá 03 ngày ( nghỉ nhiều lần cộng lại)

4. Trường hợp : Nghỉ họp, nghỉ dạy, đến muộn khi đi họp, giờ lên lớp (Kể cả trường hợp nhờ xin phép, điện xin phép) muộn khi đi họp tái diễn nhiều lần sẽ bị sử lý từ nhắc nhở, phê bình trước toàn HĐSP, viết kiểm điểm và kiểm điểm trước tổ, HĐKL nhà trường, báo cáo phòng GDĐT để xét kỷ luật, đề nghị điều chuyển công tác đột xuất hoặc theo kế hoạch hàng năm.

          5. Trường hợp : Tự ý đổi tiết, không báo cáo nhà trường thì phải kiểm điểm trước tổ và lưu hồ sơ quản lý chuyên môn của tổ, hiệu phó.

          6.Trường hợp: Bỏ tiết hoặc nghỉ không có lí do, thì lập biên bản, người vi phạm phải viết và kiểm điểm trước tổ, nhà trường không xét các danh hiệu thi đua từ Lao động tiên tiến trở lên.

Điều 17. Quy định về thực hiện quy chế chuyên môn:

Không xét các danh hiệu thi đua từ Lao động tiên tiến trở lên với những cá nhân sau:

 1. Vi phạm quy chế chuyên môn: Không soạn bài trước khi lên lớp, tính điểm, ghi điểm, vào điểm, ghi danh sách thông tin về học sinh sai và sửa không đúng qui chế, đánh giá xếp loại học lực và hạnh kiểm học sinh không đúng.
 2. Vi phạm quy định về đánh giá kết quả học tập của người học, vi phạm quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng, chứng chỉ,văn bằng, vi phạm quản lý hồ sơ người học...

 

Trên đây quy chế làm việc của trường Tiểu học và Trung học cơ sở  Đông Các. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tổ chức thực hiệnCác tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các tổ chức đoàn thể hướng dẫn các thành viên thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                               

- Lãnh đạo UBND huyện (Để báo cáo);                                      

- Phòng Nội vụ (Để thẩm định);

- CBGVNV Trường TH và THCS Đông Các  (để thực hiện)

- Lưu VP.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đỗ Viết Hoàn